Home / Câu hỏi thường gặp / Danh mục sản phẩm nhà cung cấp

Danh mục sản phẩm nhà cung cấp

Bước 1: Từ trang chủ ứng dụng, bạn chọn “Danh Mục” để xem danh sách các sản phẩm theo nhà cung cấp cửa hàng đã kết nối.

Hình Ảnh 13: Danh Mục Sản Phẩm Nhà Cung Cấp – Bước 1
Hình Ảnh 13: Danh Mục Sản Phẩm Nhà Cung Cấp – Bước 1

Bước 2: Danh sách các phân cấp sản phẩm của các nhà cung cấp cửa hàng đã đăng ký.

Hình Ảnh 14: Danh Mục Sản Phẩm Nhà Cung Cấp – Bước 2
Hình Ảnh 14: Danh Mục Sản Phẩm Nhà Cung Cấp – Bước 2

2.1: Danh sách nhà cung cấp, bạn có thể chọn nhà cung cấp để truy vấn sản phẩm bằng cách chọn vào dòng chữ “Tất Cả Nhà Cung Cấp”. Sau khi chọn, ứng dụng sẽ hiển thị danh sách nhà cung cấp cửa hàng đã kết nối.

Hình Ảnh 15: Chọn Nhà Cung Cấp
Hình Ảnh 15: Chọn Nhà Cung Cấp

2.2: Danh sách phân cấp sản phẩm của nhà cung cấp, gồm: Ngành hàng – Phân cấp lớn nhất – Phân cấp 1 (Ví dụ: Ngư Nghiệp) → Nhãn hàng – Phân cấp 2 (Ví dụ: Dây) → Nhóm Hàng – Phân cấp 3 (Ví dụ: Dây Thừng) → Sản Phẩm – Phân cấp 4 (Ví dụ: Dây thừng 4 tao).
2.3: Xem danh sách sản phẩm, bạn chọn vào phân cấp 3 như hình minh họa, ứng dụng sẽ hiển thị sản phẩm theo phân cấp được chọn.

Hình Ảnh 16: Danh Mục Sản Phẩm Nhà Cung Cấp – Bước 3
Hình Ảnh 16: Danh Mục Sản Phẩm Nhà Cung Cấp – Bước 3

Bước 3: Xem thông tin chi tiết sản phẩm:

Hình Ảnh 17: Xem Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm
Hình Ảnh 17: Xem Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm

3.1: Hình ảnh sản phẩm.
3.2: Tên và giá sản phẩm.
3.3: Mô tả chi tiết của sản phẩm (công dụng, thuộc tính, …)
3.4: Chọn trường này để thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Chức năng sẽ được mô tả ở mục 2.9.1: Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng. click để xem chi tiết