Home / Câu hỏi thường gặp / Xem thông tin ứng dụng

Xem thông tin ứng dụng

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể xem thông tin về ứng dụng nRetail bằng cách chọn vào “Về Chúng Tôi”. Ứng dụng sẽ liên tới trang web của Hqsoft như sau:

Hình Ảnh 73: Thông Tin Ứng Dụng
Hình Ảnh 73: Thông Tin Ứng Dụng