Đặt hàng

Sau khi xác nhận đơn hàng chính xác, không cần thay đổi thông tin nào, bạn chọn “Đặt Hàng” để đặt đơn hàng lên nhà cung cấp:
Bước 1: Chọn “Đặt Hàng”:

Hình Ảnh 59: Đặt Hàng – Bước 1
Hình Ảnh 59: Đặt Hàng – Bước 1

Bước 2: Ứng dụng hiển thị thông báo để bạn xác nhận lại yêu cầu:

Hình Ảnh 60: Đặt Hàng – Bước 2
Hình Ảnh 60: Đặt Hàng – Bước 2

o Đồng Ý: Xác nhận đặt hàng.
o Không Đống Ý: Hủy bỏ yêu cầu đặt hàng. Quay lại bước 2.9.3: Xác Nhận Đơn Hàng
Bước 3: Đặt hàng hoàn tất:

Hình Ảnh 61: Đặt Hàng – Bước 3
Hình Ảnh 61: Đặt Hàng – Bước 3