Home / Câu hỏi thường gặp / Danh sách tất cả đơn hàng

Danh sách tất cả đơn hàng

Bước 1: Từ màn hình thông tin cửa hàng, bạn chọn biểu tượng “Đơn Hàng” để xem danh sách và trạng thái các đơn hàng mà cửa hàng đã đặt lên nhà cung cấp.

Hình Ảnh 27: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Bước 1
Hình Ảnh 27: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Bước 1

Bước 2: Xem danh sách đơn hàng, trạng thái đơn hàng.

Hình Ảnh 28: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Bước 2
Hình Ảnh 28: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Bước 2

2.1: Các trạng thái của đơn hàng. Bạn có thể chọn vào để xem danh sách các đơn hàng tương ứng với từng trạng thái. Trong đó:
• Chờ Xác Nhận: Đơn hàng đã đặt nhưng chưa gửi lên nhà cung cấp.

Hình Ảnh 29: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Chờ Xác Nhận
Hình Ảnh 29: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Chờ Xác Nhận

• Đã Xác Nhận: Đơn hàng đã được gửi lên nhà cung cấp.

Hình Ảnh 30: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Đã Xác Nhận
Hình Ảnh 30: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Đã Xác Nhận

• Chờ Nhận Hàng: Đơn hàng đã được nhà cung cấp duyệt và đang trong quá trình giao hàng. Khi nhận được hàng từ nhà cung cấp, Bạn phải nhấn “Đã Nhận Hàng” để xác nhận hoàn tất đơn đặt hàng.

Hình Ảnh 31: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Chờ Nhận Hàng
Hình Ảnh 31: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Chờ Nhận Hàng

• Đã Nhận Hàng: Đơn hàng đã được xử lý hoàn tất, cửa hàng đã xác nhận đơn hàng.

Hình Ảnh 32: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Đã Nhận Hàng
Hình Ảnh 32: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Đã Nhận Hàng

• Đơn Hủy: Đơn hàng bị nhà cung cấp từ chối (đóng đơn).

Hình Ảnh 33: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Hủy
Hình Ảnh 33: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Hủy

2.2: Thông tin tổng quát của đơn hàng, gồm: Mã đơn hàng, ngày đặt hàng và tổng giá trị đơn hàng.
Bước 3: Để xem thông tin chi tiết đơn hàng, bạn chọn vào từng đơn hàng cụ thể.

Hình Ảnh 34: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Bước 3 – Chi Tiết Đơn Hàng
Hình Ảnh 34: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Bước 3 – Chi Tiết Đơn Hàng

Bước 4: Sau khi chọn vào đơn hàng, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng.

Hình Ảnh 35: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Bước 4 – Chi Tiết Đơn Hàng
Hình Ảnh 35: Xem Danh Sách Đơn Hàng – Bước 4 – Chi Tiết Đơn Hàng

4.1: Thông tin đơn hàng, gồm: Mã đơn hàng, ngày đặt hàng, trạng thái đơn hàng.
4.2: Thông tin giao hàng, gồm: Tên cửa hàng, địa chỉ cửa hàng, số điện thoại cửa hàng.
4.3: Thông tin chi tiết đơn hàng, gồm: Tên sản phẩm, số lượng, thành tiền sản phẩm.
4.4: Tổng giá trị đơn hàng.