Home / Câu hỏi thường gặp / Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm

Từ trang chủ ứng dụng, bạn có thể tìm kiếm tên sản phẩm theo các thao tác sau:
Bước 1: Chọn “Tìm Kiếm:

Hình Ảnh 10: Tìm Kiếm Sản Phẩm – Bước 1
Hình Ảnh 10: Tìm Kiếm Sản Phẩm – Bước 1

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm:

Hình Ảnh 11: Tìm Kiếm Sản Phẩm – Bước 2
Hình Ảnh 11: Tìm Kiếm Sản Phẩm – Bước 2

2.1: Nhập tên sản phẩm cần tìm kiếm.
2.2: Các từ khóa nhiều người hay tìm kiếm.
2.3: Lịch sử tìm kiếm trước đó của bạn

  • Chọn để tìm kiếm nhanh từ khóa cũ.
  • Chọn để xóa lịch sử tìm kiếm.

Bước 3: Kết quả sau khi tìm kiếm:

Hình Ảnh 12: Tìm Kiếm Sản Phẩm – Bước 3
Hình Ảnh 12: Tìm Kiếm Sản Phẩm – Bước 3

3.1: Từ khóa bạn đã nhập để tìm kiếm.
3.2: Kết quả tìm kiếm theo từ khóa.