Home / Câu hỏi thường gặp / Thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản

Từ trang chủ ứng dụng, bạn chọn “Tài Khoản” để xem thông tin tài khoản và các chức năng tương ứng:

Hình Ảnh 65: Thông Tin Tài Khoản
Hình Ảnh 65: Thông Tin Tài Khoản

Các chức năng tài khoản sẽ được mô tả bên dưới.